Klauduśka:D

35 tekstów – auto­rem jest Klauduśka:D.

mi­mo że łza spływa a po­liczki są wciąż mok­re ty nie zważasz na to i od­chodzisz, od­chodzisz w naj­trud­niej­szym mo­men­cie w tym w którym me czar­ne skrzydła prze­pełnione żalem przes­tają la­tać i opa­dają w dół niczym kwiat bez wo­dy, a mo­je życie bez ciebie 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 14 października 2013, 23:46

Naj­gor­szy w życiu jest brak wiary... to on zaz­wyczaj po­budza naszą wyobraźnie 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 5 sierpnia 2013, 00:34

Rusz dupę i wal­cz o swo­je nic nie przychodzi łat­wo, a jeśli po­wal­czysz sa­tys­fak­cja będzie większa. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 27 czerwca 2013, 23:41

Jeśli ko­goś kochasz od­ległość między wa­mi nie po­win­na mieć znaczenia. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 18 maja 2013, 22:10

Po co ludzie przychodzą do nasze­go życia sko­ro wcześniej czy później i tak odchodzą... 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 24 kwietnia 2013, 14:31

Praw­dzi­wy przy­jaciel nig­dy nie wra­ca, a to tyl­ko dla­tego że jeśli jest praw­dzi­wy to nig­dy cię nie opuści. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 23 kwietnia 2013, 21:37

Udaję twardą lecz emocję roz­ry­wają mnie od środ­ka, każde­go dnia chcę ci po­wie­dzieć co czu­je jed­nak mam w so­bie wewnętrzną blo­kadę która mi na to nie pozwala... 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 16 kwietnia 2013, 21:00

Chciałabym wrócić do czasów gdzie naj­większym dy­lema­tem było ja­kim ko­lorem kred­ki po­malo­wać kwiat­ka w malowance. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 7 kwietnia 2013, 23:26

Cza­sami mam ochotę iść, nie pat­rzeć za siebie, nie wra­cać, nie czuć nic i nic nie wiedzieć... 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 15 marca 2013, 14:00

Dla op­ty­mis­ty na­wet głupia śro­da jest po­wodem do ra­dości po­nieważ może właśnie w tą środę two­je życie się od­mieni na­bie­rze żywych ko­lorów i zachcesz jeszcze bar­dziej poz­na­wać życie... 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 6 marca 2013, 16:00
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Klauduśka:D

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność